ലൈഫ് 2020 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

Posted on Monday, June 13, 2022

ലൈഫ്  2020  ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരായ അപേക്ഷകരില്‍ നിന്നും അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് കാണുവാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

https://drive.google.com/drive/folders/1hoQFrbR6oo6sGKieN_P7Csn6dZbcgRoo?usp=sharing

 

ലൈഫ്  2020  ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരായ അപേക്ഷകരില്‍ നിന്നും അനര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് കാണുവാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

https://drive.google.com/drive/folders/1rB7y8lg_qIZMsNREZFI4CQ_A3A5JGX33?usp=sharing

 

ലൈഫ്  2020  ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരായ അപേക്ഷകരില്‍ നിന്നും അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് കാണുവാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/drive/folders/1jLiOAuM9u9sZHecUXustzMLzfmoDVpsk?usp=sharing

 

ലൈഫ്  2020  ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരായ അപേക്ഷകരില്‍ നിന്നും അനര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് കാണുവാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

https://drive.google.com/drive/folders/1txOpVbo-ipTJD0cRpzbwofGNRr0YEkNH?usp=sharing