അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

Posted on Wednesday, June 17, 2020

ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2020 ലെ പൊതു തെര   ഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുവാന്‍ താഴെ പറയുന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുക .

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1B-9zzZ_6tR2Vp6l8jhfe47vbcG4DB_zO