ലൈഫ് 2020 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

Posted on Monday, June 13, 2022

ലൈഫ്  2020  ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരായ അപേക്ഷകരില്‍ നിന്നും അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് കാണുവാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

https://drive.google.com/drive/folders/1hoQFrbR6oo6sGKieN_P7Csn6dZbcgRoo?usp=sharing

 

ലൈഫ്  2020  ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരായ അപേക്ഷകരില്‍ നിന്നും അനര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് കാണുവാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക 2020

Posted on Friday, November 13, 2020

തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 11/11/2020 തിയ്യതിയില്‍ ഫറോക്ക് നഗരസഭ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക കാണുവാന്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

https://drive.google.com/drive/folders/1dp6Bp2XuAJ8Lc5dqwDrnpy4_AGQFPO1-?usp=sharing

Tags

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

Posted on Wednesday, June 17, 2020

ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2020 ലെ പൊതു തെര   ഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുവാന്‍ താഴെ പറയുന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുക .

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1B-9zzZ_6tR2Vp6l8jhfe47vbcG4DB_zO

Tags